1. Background notes, China.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

2. Beijing review.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

3. China and Southeast Asia since 1949.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Not Available

4. China council series.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Not Available

5. China facts & figures annual handbook.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

6. China's foreign affairs

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

7. Treaties between the Republic of China and foreign states.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Not Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available

10. 中国共产党对外工作槪况 / Zhongguo gong chan dang dui wai gong zuo gai kuang

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

11. 中国国际地位报告. / Zhongguo guo ji di wei bao gao.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

12. 中国外交 / Zhongguo wai jiao

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

13. 中国边疆学. / Zhongguo bian jiang xue.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

14. 中日关系史料与硏究. / Zhong Ri guan xi shi liao yu yan jiu.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available

16. 国家航海. / Guo jia hang hai.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

17. 日本・中共交流年誌. / Nihon Chūkyō kōryū nenshi.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Not Available

18. 澳门经济社会发展报告. / Aomen jing ji she hui fa zhan bao gao.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

19. China and Southeast Asia in the Xi Jinping era

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

20. China and the West : crossroads of civilization

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available