cover image

Duke Libraries

Status
Available

2. Divre Avraham : perushim u-derushim...ʻal ḥamishah ḥumshe Torah.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available

4. Parperaʾot : ... maʾamarim ḳetsarim ...

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

5. Ohel Shelomoh : ʻal ha-Torah...

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

6. Amarot ṭehorot : ...ḥidushim u-remazim ʻal kol ḥamishah ḥumshe Torah...

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

7. Beʾer Shelomoh : haḳdamot niflaʾim...mi-mefarshe ha-Torah.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

8. Shaʻare Simḥah : ʻal ḥamishah ḥumshe Torah.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

9. Petaḥ ha-ohel.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

10. Yavo Ḥayim : ...ʻal ha-Torah...bi-derush u-filpul ṿe-agadah...

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

11. Divre yosher : ḥeleḳ rishon, ʻal ḥamishah ḥumshe Torah, derushim...

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

12. Bet ha-Levi : ʻal derush u-mile de-agadeta.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

13. Ṭal Ḥayim : ʻal ha-Torah u-moʻadim.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

14. Bet Yiśraʾel

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

15. Eshkol ʻanavim : ...ʻal hamishah ḥumshe Torah.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available

17. Rav Shalom ʻal ha-Torah u-moʻade ha-shanah.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

18. Bet Yiśraʾel.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

19. Minḥat Avraham : derushim ʻal ha-Torah...

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

20. Torat Yitsḥaḳ : ʻal ḥamishah ḥumshe Torah.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available