1. Chinese arts and literature: a survey of recent trends.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

2. Duan pian xiao shuo xuan.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

3. 中囯小说排行榜 / Zhongguo xiao shuo pai hang bang

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

4. 中囯微型小说精选 / Zhongguo wei xing xiao shuo jing xuan

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

5. 中囯散文年选 / Zhongguo san wen nian xuan

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

6. 中囯杂文年选. / Zhongguo za wen nian xuan.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available

8. 中囯网络文学精品...年选. / Zhongguo wang luo wen xue jing pin ... nian xuan.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

9. 中国中篇小说年选 / Zhongguo zhong pian xiao shuo nian xuan

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

10. 中国中篇小说精选 / Zhongguo zhong pian xiao shuo jing xuan

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

11. 中国小小说精选. / Zhongguo xiao xiao shuo jing xuan.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

19. 中国报告文学年选 / Zhongguo bao gao wen xue nian xuan

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

20. 中国报告文学精选 / Zhongguo bao gao wen xue jing xuan

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available