1. The facts and figures on Xinjiang, China.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

2. Jiangsu wen shi zi liao xuan ji

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

3. The Journal of the Tibet Society.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

4. Zhaotong Diqu nian jian = Zhao tong di qu nian jian

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

5. 中国新疆事实与数字. / Zhongguo Xinjiang shi shi yu shu zi.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

6. 中国越学. / Zhongguo Yue xue.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

7. 北京东城年鉴 / Beijing dong cheng nian jian

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

8. 北京学研究报告. / Beijing xue yan jiu bao gao.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

9. 北京学研究文集. / Beijing xue yan jiu wen ji.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

10. 北京崇文年鉴 / Beijing Chongwen nian jian

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

11. 北京年鉴 / Beijing nian jian

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

12. 北京文化发展报告. / Beijing wen hua fa zhan bao gao.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

13. 江苏年鉴 / Jiangsu nian jian

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

14. 泗阳年鉴 = Siyang yearbook / Siyang nian jian = Siyang yearbook

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

15. 甘肃发展年鉴 / Gansu fa zhan nian jian

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

16. 甘肃年鉴. / Gansu nian jian.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

17. 西部考古 / Xi bu kao gu

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

18. 遼寧年鑑 = Liaoning yearbook / Liaoning nian jian = Liaoning yearbook

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

20. 甘肃年鉴 = Gansu yearbook / Gansu nian jian = Gansu yearbook

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available