1. Afiḳe Yehudah : ...ha-derushim.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

2. Agadot Maharzats : ʻal ha-Torah.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

3. Amar Shemuʾel : sheʾelot u-teshuvot : mile di-derasha...

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

4. Amarot ṭehorot : ...ḥidushim u-remazim ʻal kol ḥamishah ḥumshe Torah...

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

5. Aruḥat tamid : midrashim ʻal ha-Torah.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

6. Avaḳ sofrim : ...derashot...

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

7. Bekhor Shor : mesudar ʻal rashe ha-parashiyot.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

8. Ben He He : derushim...

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

9. Ben le-Avraham.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

10. Ben Pedahtsur : mile di-derasha.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

11. Bene Avraham : ṿe-ḳunṭres Yehudah yaʻaleh.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

12. Bene Leṿi : derushim...

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

13. Bene Mosheh : ʻal ha-Torah : derushim ...

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

14. Bene Yitsḥaḳ : derushim...ʻal kol parashah u-farashah...

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

15. Bene Yosef.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

16. Berit Avraham : ...derushim.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

17. Berit Yaʻaḳov : ... derushim : Yagel Yaʻaḳov.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

18. Bet ha-Levi : ʻal derush u-mile de-agadeta.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

19. Bet midrash Shemuʾel.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

20. Bet paga : derushim ...

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available