1. Accessions list, Southeast Asia. Cumulative list of Malaysia, Singapore and Brunei serials.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

NC State Libraries

Status
Available

2. Chūgokugo Chōsengo tosho sokuhō.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

3. 書香月刊. / Shu xiang yue kan.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

4. 中国期刊名录 / Zhongguo qi kan ming lu

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

5. 中華民國出版圖書目錄. / Zhonghua Minguo chu ban tu shu mu lu.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

7. 全國新書資訊月刋. / Quan guo xin shu zi xun yue kan.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

9. 珍本古医籍版本叙录 / Zhen ben gu yi ji ban ben xu lu

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

10. 中国古代文献的保护 / Zhongguo gu dai wen xian de bao hu

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Not Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available

13. 宋代研究工具书刊指南 / Song dai yan jiu gong ju shu kan zhi nan

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

14. 中国古籍版本学 / Zhongguo gu ji ban ben xue

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available

16. 敦煌學硏究論著目錄, 1998-2005 / Dunhuang xue yan jiu lun zhu mu lu, 1998-2005

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

17. 书城风弦录 : 沈津学术笔记 / Shu cheng feng xian lu : Shen Jin xue shu bi ji

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

18. 书韵悠悠一脉香 / Shu yun you you yi mai xiang

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available