1. Duan pian xiao shuo xuan.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

2. Gu wen zi yan jiu.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

3. Guo wen xue bao.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

4. International studies, East Asian language texts.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Not Available

5. Xin ya xue shu ji kan. New Asia academic bulletin.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

6. Zhongguo xian dai wen xue yan jiu cong kan.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

7. 世界华人作家作品. / Shi jie hua ren zuo jia zuo pin.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

8. 中囯小说排行榜 / Zhongguo xiao shuo pai hang bang

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

9. 中囯散文年选 / Zhongguo san wen nian xuan

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

10. 中囯杂文年选. / Zhongguo za wen nian xuan.

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available

12. 中囯网络文学精品...年选. / Zhongguo wang luo wen xue jing pin ... nian xuan.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

13. 中国中篇小说年选 / Zhongguo zhong pian xiao shuo nian xuan

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

14. 中国中篇小说精选 / Zhongguo zhong pian xiao shuo jing xuan

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

15. 中国小小说精选. / Zhongguo xiao xiao shuo jing xuan.

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available