1. The emergence of civilizational consciousness in early China : history word by word

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available

7. China in drag : travels with a cross-dresser

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Not Available

8. 刘秉璋年谱 / Liu Bingzhang nian pu

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

9. 唐烜日记 / Tang Xuan ri ji

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

10. 孙中山与日本关系人名录 / Sun Zhongshan yu Riben guan xi ren ming lu

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

Duke Libraries

Status
Available

12. 孙开华评传 / Sun Kaihua ping zhuan

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

14. 王承传日记 / Wang Chengchuan ri ji

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available

15. 王振声日记 / Wang Zhensheng ri ji

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

16. 王锺霖日记 : (外一种) / Wang Zhonglin ri ji : (wai yi zhong)

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available
cover image

UNC Libraries

Status
Available

18. 粟奉之日记 / Su Fengzhi ri ji

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

19. 翁同龢家书诠释 / Weng Tonghe jia shu quan shi

Request
cover image

Duke Libraries

Status
Available

20. 胡嗣瑗日记 / Hu Siyuan ri ji

Request
cover image

UNC Libraries

Status
Available

Duke Libraries

Status
Available